90 / 100
4.2/5 - (5 امتیاز)

دکتر روانشناس ایرانی در کره شمالی